Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
82

I C 559/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2018-09-14

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 559/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2018r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Zbigniew Zabawa Protokolant – starszy sekretarz sądowy Agata Tomala po rozpoznaniu w dniu 14 września 2018r. w Tarnowie sprawy z powództwa P. D. przeciwko TUZ Towarzystwo (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej TUZ Towarzystwo (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda P. D. kwotę 60.347,29 zł (słownie: sześćdziesiąt t
Czytaj więcej»

I C 798/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2020-07-17

Data publikacji: 2021-01-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (…) W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów kredytu, niezależnie od ich charakteru, z zastrzeżeniem, że redukcja ta ma charakter proporcjonalny w tym sensie, że odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.
Sygn. akt I C 798/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lipca 2020r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – sędzia Karolina Gonet-Szwarga po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2020r. w Tarnowie na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 15 zzs 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...) 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.
Czytaj więcej»

I C 1029/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2020-06-29

Data publikacji: 2020-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1029/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2020r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia Dariusz Sosin Protokolant – st. sekr. sądowy Agata Rojek po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2020r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa W. Z. i E. R. przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz W. Z. kwotę 17.758,66 zł (siedemnaście tysięcy sied
Czytaj więcej»

I C 1441/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2020-02-19

Data publikacji: 2020-07-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bank nie może swobodnie wypowiedzieć umowy kredytowej, gdy kredytobiorca popadł w opóźnienie ze spłatą kredytu. Najpierw powinien doręczyć kredytobiorcy wezwanie w trybie art. 75c ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe i odczekać do upływu dodatkowego terminu na spłatę oznaczonego w wezwaniu. Dopiero wówczas może złożyć oświadczenie wypowiedzenia (...)
Sygn. akt I C 1441/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2020r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – sędzia Karolina Gonet-Szwarga Protokolant – sekretarz sądowy Patrycja Tyka po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2020 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko B. K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanej kwotę 2.952,00 zł brutto tytułem nieuiszczonych w żadnej
Czytaj więcej»

I C 2029/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2029/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Piotr Maziarz Protokolant – referent stażysta Ewelina Kita po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016r. w Tarnowie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) z siedzibą w W. przeciwko K. T. o zapłatę oddala powództwo. SSR Piotr Maziarz Sygn. akt I C 2029/16 upr. UZASADNIENIE wyroku z dnia 16 listopada 2016 roku Strona powodowa Towarzyst
Czytaj więcej»

I C 2165/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-11-02

Data publikacji: 2017-03-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: a) wyłączenie z umowy postanowień uznanych za niedozwolone na podstawie art. 385 1§1 kc, nie powoduje nieważności całej umowy, nawet wtedy, gdy bez tych postanowień umowa ta nie zostałaby zawarta, b) cechą wspólną ustalenia innych świadczeń wynikających z umowy pożyczki tzw. opłat, jest to że muszą one stanowić ekwiwalent świadczonych usług (...)
Sygn. akt I C 2165/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Piotr Maziarz Protokolant – referent stażysta Ewelina Kita po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2016r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. przeciwko L. P. o zapłatę I zasądza od pozwanej L. P. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 2440,02 zł. (dwa tysiące czterysta czterdzieści
Czytaj więcej»

I C 2742/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2017-02-01

Data publikacji: 2017-04-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Władze publiczne w tym sądowe mają obowiązek równego traktowania osób znajdujących się w podobnej, analogicznej sytuacji prawnej i faktycznej. Dotyczy to także wysokości zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu śmierci osoby bliskiej należnego na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24§1 k.c.
Sygn. akt I C 2742/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Piotr Maziarz Protokolant – referent stażysta Ewelina Kita po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2017r. w Tarnowie sprawy z powództwa S. B. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda S. B. kwotę 14.000 zł (czternaście tysięcy złotych) z odsetkam
Czytaj więcej»

I C 3307/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-06-24

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeśli konsument odstępujący od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów żąda zwrotu zapłaconej ceny, to jego kontrahent nie może bronić się zarzutem, że konsument nie zwrócił mu rzeczy objętej umową sprzedaży, o ile ten oferował zwrot tej rzeczy.
Sygn. akt I C 3307/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Waldemar Dziga Sędziowie --- Ławnicy ----- Protokolant – st. sekr. sądowy Agata Sondej po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015r. w Tarnowie przy udziale --- sprawy z powództwa E. M. przeciwko Z. G. o zapłatę I zasądza od pozwanego Z. G. na rzecz powódki E. M. kwotę 3.450 zł (trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) z ustawowymi odse
Czytaj więcej»

I Ns 733/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2020-10-20

Data publikacji: 2021-02-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Według prawa Stanu Nowy Jork wyroki w sprawach cywilnych (w tym wyroki rozwodowe) wywołują skutki prawne od chwili wydania. Wniesienie apelacji lub bieg terminu do wniesienia apelacji nie wpływa na skuteczność wyroku rozwodowego. Wniesienie apelacji w sprawach cywilnych wywołuje ex lege zawieszenie wykonalności jedynie w odniesieniu do (...)
Sygn. akt I Ns 733/19 POSTANOWIENIE WSTĘPNE Dnia 20 października 2020r. Sąd Rejonowy w Tarnowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Dariusz Sosin Protokolant: starszy sekretarz sądowy Agata Rojek po rozpoznaniu w dniu 20 października 2020r. w Tarnowie na rozprawie w sprawie z wniosku Z. L. z udziałem J. L. o podział majątku wspólnego postanawia uzgodnić stan prawny ujawniony w dziale II (drugim) księgi wieczystej nr (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowie dl
Czytaj więcej»

I Ns 1608/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2017-08-23

Data publikacji: 2019-06-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli w sporze o ochronę własności uwzględnienie powództwa nastąpiło wobec ustalenia, że prawo własności nieruchomości sięga do określonej granicy, to w postępowaniu, którego przedmiotem jest rozgraniczenie tej nieruchomości z sąsiednią, sąd jest związany tak ustaloną granicą jako przyjętą podstawą rozstrzygnięcia w sprawie o ochronę własności.
Sygn. akt I Ns 1608/15 POSTANOWIENIE Dnia 23 sierpnia 2017r. Sąd Rejonowy w Tarnowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Waldemar Dziga Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Sondej po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2017r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z wniosku B. F. i A. F. (1) z udziałem K. P. i A. P. (1) o rozgraniczenie postanawia: I dokonać rozgraniczenia nieruchomości położonych w W. : nieruchomości oznaczonej jako działka nr (...) objętej wykazem hipotecznym lic
Czytaj więcej»