Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
91

V GC 92/23

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2023-06-26

Data publikacji: 2023-09-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Odrzucić należy postulat tzw. prawdy obiektywnej w procesie cywilnym w przeciwstawieniu jej tzw. prawdzie formalnej, gdyż z punktu logiki prawda może przybrać tylko jeden wymiar. Zwrócić należy uwagę, że sposób konstrukcji uzasadnień sądowych jest taki, że żadne z nich nie zawiera w zakresie podstaw faktycznych stwierdzenia: sąd ustalił (...)
Sygn. akt V GC 92/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2023 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia Zbigniew Miczek Protokolant – Sylwia Jop po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2023 roku w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę oddala powództwo; zasądza od powoda M. M. na rzecz strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna w W. kwotę 5.417,00 złotych (słownie: pięć tysię
Czytaj więcej»

IV U 228/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-03-24

Data publikacji: 2015-05-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVU 228/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Sulimka Ławnicy: /// Protokolant: Edyta Mozgowiec-Gdowska po rozpoznaniu w dniu 24/03/2015 roku w Tarnowie sprawy z odwołania Z. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z dnia: 1 08/05/2014 Nr (...) ; 2 13/05/2014 Nr (...) ; 3 22/05/2014 Nr (...) przeciwko Zakładowi Ubezpiecze
Czytaj więcej»

V GC 96/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2021-06-09

Data publikacji: 2022-06-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Podnieść też należy, że prawidłowe wykonanie zobowiązania, to nie tylko spełnienie świadczenia głównego, ale również spełnienie innych świadczeń do których strona zobowiązała się w umowie. W przypadku gdy strony do umowy inkorporowały skutki związane z wystawieniem faktury VAT, w szczególności rozpoczęcie biegu wymagalności roszczenia (choć (...)
Sygn. akt V GC 96/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia Zbigniew Miczek Protokolant – Patrycja Wieczorek po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2021 roku w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwo (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przeciwko K. J. i P. J. o zapłatę kwoty 26.222,14 złotych I oddala powództwo. II zasądza od strony powodowej Przed
Czytaj więcej»

V GC 187/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-06-09

Data publikacji: 2015-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Oświadczenie o potrąceniu wywołuje skutki określone w przepisach prawa materialnego tylko wówczas, gdy obie potrącane wierzytelności rzeczywiście przysługują osobom będącym względem siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami.
sygn. akt V GC 187/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant starszy sekretarz sądowy Urszula Bajorek po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2015 r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej w upadłości układowej z sie­dzibą w T. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. O. przy uczestnictwie po stronie powodowej jako interwenienta uboczn
Czytaj więcej»

V GC 201/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2022-12-15

Data publikacji: 2023-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: „identyfikacja danej osoby nie jest konieczną przesłanką ustalenia okoliczności egzoneracyjnej w postaci wyłącznej winy osoby trzeciej, jeżeli istnieją in casu dostatecznie mocne podstawy dla przyjęcia domniemania faktycznego, że szkoda została wyrządzona zawinionym zachowaniem się osoby "z zewnątrz", za którą prowadzący przedsiębiorstwo nie (...)
sygn. akt V GC 201/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie V Wydział Gospodarczy w składzie Przewodniczący sędzia Michał Bień Protokolant Karolina Krawczyk po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2022 r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w K. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. o zapłatę kwoty 1.106,36 (słow­nie: jeden tysiąc sto sześć złotych trzydzieści sześć groszy) zł wraz z od­set­k
Czytaj więcej»

V GC 367/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Skuteczność prawna faktu złożenia oświadczenia o potrąceniu, nie uzasadniała jeszcze przyjęcia, że wskutek postawionego przez pozwanego w sprzeciwie od nakazu zapłaty zarzutu, doszło do umorzenia wzajemnych wierzytelności stron do wysokości wierzytelności stawianej do potrącenia. Oświadczenie o potrąceniu wywołuje skutki określone w (...)
sygn. akt V GC 367/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant stażysta Edyta Raś po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Tarnowie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości (...) spółki akcyj­nej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we W. przeciwko W. M. (1) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) o zapłatę kwoty 1.461,60 (słow­nie: jeden tysiąc czterysta
Czytaj więcej»

V GC 509/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-02-04

Data publikacji: 2015-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Strona powodowa domagała się zasądzenia należności jako wierzyciel wtórny, zaś wierzytelność tą nabyła w drodze cesji wierzytelności, która zobowiązywała zbywcę, do przekazania nabywcy (stronie powodowej) umów zawartych z klientami. Strona powodowa nie miała więc żadnych ograniczeń w zakresie możliwości przedstawienia środków dowodowych w (...)
Sygn. akt V GC 509/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Zbigniew Miczek Protokolant – stażysta E. R. po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2015 roku, w T. na rozprawie sprawy z powództwa (...) SA w K. przeciwko P. J. - J. - (...) s.c. w J. o zapłatę kwoty 4.840,93 złotych I Oddala powództwo. II Zasądza od strony powodowej (...) SA w K. na rzecz pozwanego P. J. - J. - (...) s.c. w
Czytaj więcej»

V GC 543/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-03-24

Data publikacji: 2016-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeśli materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie daje podstawy do dokonania odpowiednich ustaleń faktycznych w myśl twierdzeń jednej ze stron, sąd musi wyciągnąć ujemne konsekwencje z braku udowodnienia faktów przytoczonych na uzasadnienie żądań lub zarzutów. Zatem skoro strona, na której spoczywał ciężar udowodnienia okoliczności, nie (...)
sygn. akt V GC 543/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant stażysta Edyta Raś po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko K. F. o zapłatę kwoty 2.995,72 (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć zło­tych siedemdziesiąt dwa grosze) zł wraz z odsetka­mi ustawowymi I oddala powództwo; II obciąż
Czytaj więcej»

V GC 616/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-11-26

Data publikacji: 2016-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie ma znaczenia, czy zaspokojenie powoda przez pozwanego po wniesieniu pozwu nastąpiło jeszcze przed doręczeniem odpisu pozwu pozwanemu czy też już po doręczeniu odpisu pozwu, w obu bowiem przypadkach pozwanego należało uznać za przegrywającego spór
sygn. akt V GC 616/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant stażysta Edyta Raś po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2015 r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z sie­dzibą w Ł. przeciwko L. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod fir­mą L. K. (...) o zapłatę kwoty 5.108,05 (słow­nie: pięć tysięcy sto osiem złotych pięć grosz
Czytaj więcej»

V GC 703/17

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2019-02-14

Data publikacji: 2021-06-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt V GC 703/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie V Wydział Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant Edyta Raś po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2019 r. w Tarnowie sprawy z powództwa J. S. przeciwko A. A. z siedzibą w S. o zapłatę kwoty 5.377,80 (słownie: pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy) zł wraz z odsetkami I zasądza od strony pozwanej A. A. na rzecz po­wódki J. S. kwotę 2.4
Czytaj więcej»