Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
89

V GC 201/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2022-12-15

Data publikacji: 2023-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: „identyfikacja danej osoby nie jest konieczną przesłanką ustalenia okoliczności egzoneracyjnej w postaci wyłącznej winy osoby trzeciej, jeżeli istnieją in casu dostatecznie mocne podstawy dla przyjęcia domniemania faktycznego, że szkoda została wyrządzona zawinionym zachowaniem się osoby "z zewnątrz", za którą prowadzący przedsiębiorstwo nie (...)
sygn. akt V GC 201/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie V Wydział Gospodarczy w składzie Przewodniczący sędzia Michał Bień Protokolant Karolina Krawczyk po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2022 r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w K. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. o zapłatę kwoty 1.106,36 (słow­nie: jeden tysiąc sto sześć złotych trzydzieści sześć groszy) zł wraz z od­set­k
Czytaj więcej»

V GC 187/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-06-09

Data publikacji: 2015-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Oświadczenie o potrąceniu wywołuje skutki określone w przepisach prawa materialnego tylko wówczas, gdy obie potrącane wierzytelności rzeczywiście przysługują osobom będącym względem siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami.
sygn. akt V GC 187/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant starszy sekretarz sądowy Urszula Bajorek po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2015 r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej w upadłości układowej z sie­dzibą w T. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. O. przy uczestnictwie po stronie powodowej jako interwenienta uboczn
Czytaj więcej»

V GC 367/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Skuteczność prawna faktu złożenia oświadczenia o potrąceniu, nie uzasadniała jeszcze przyjęcia, że wskutek postawionego przez pozwanego w sprzeciwie od nakazu zapłaty zarzutu, doszło do umorzenia wzajemnych wierzytelności stron do wysokości wierzytelności stawianej do potrącenia. Oświadczenie o potrąceniu wywołuje skutki określone w (...)
sygn. akt V GC 367/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant stażysta Edyta Raś po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Tarnowie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości (...) spółki akcyj­nej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we W. przeciwko W. M. (1) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) o zapłatę kwoty 1.461,60 (słow­nie: jeden tysiąc czterysta
Czytaj więcej»

V GC 543/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-03-24

Data publikacji: 2016-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeśli materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie daje podstawy do dokonania odpowiednich ustaleń faktycznych w myśl twierdzeń jednej ze stron, sąd musi wyciągnąć ujemne konsekwencje z braku udowodnienia faktów przytoczonych na uzasadnienie żądań lub zarzutów. Zatem skoro strona, na której spoczywał ciężar udowodnienia okoliczności, nie (...)
sygn. akt V GC 543/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant stażysta Edyta Raś po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko K. F. o zapłatę kwoty 2.995,72 (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć zło­tych siedemdziesiąt dwa grosze) zł wraz z odsetka­mi ustawowymi I oddala powództwo; II obciąż
Czytaj więcej»

V GC 616/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-11-26

Data publikacji: 2016-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie ma znaczenia, czy zaspokojenie powoda przez pozwanego po wniesieniu pozwu nastąpiło jeszcze przed doręczeniem odpisu pozwu pozwanemu czy też już po doręczeniu odpisu pozwu, w obu bowiem przypadkach pozwanego należało uznać za przegrywającego spór
sygn. akt V GC 616/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant stażysta Edyta Raś po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2015 r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z sie­dzibą w Ł. przeciwko L. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod fir­mą L. K. (...) o zapłatę kwoty 5.108,05 (słow­nie: pięć tysięcy sto osiem złotych pięć grosz
Czytaj więcej»

V GC 509/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-02-04

Data publikacji: 2015-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Strona powodowa domagała się zasądzenia należności jako wierzyciel wtórny, zaś wierzytelność tą nabyła w drodze cesji wierzytelności, która zobowiązywała zbywcę, do przekazania nabywcy (stronie powodowej) umów zawartych z klientami. Strona powodowa nie miała więc żadnych ograniczeń w zakresie możliwości przedstawienia środków dowodowych w (...)
Sygn. akt V GC 509/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Zbigniew Miczek Protokolant – stażysta E. R. po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2015 roku, w T. na rozprawie sprawy z powództwa (...) SA w K. przeciwko P. J. - J. - (...) s.c. w J. o zapłatę kwoty 4.840,93 złotych I Oddala powództwo. II Zasądza od strony powodowej (...) SA w K. na rzecz pozwanego P. J. - J. - (...) s.c. w
Czytaj więcej»

V GC 706/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2021-05-06

Data publikacji: 2021-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przejście praw z umowy ubezpieczenia staje się skutkiem zbycia przedmiotu ubezpieczenia wtedy, gdy strony transakcji tak postanowią art. 823 § 1 należy interpretować łącznie z § 3, ponieważ stanowi on wypowiedź ustawodawcy co do tego, że do kontynuacji praw z umowy ubezpieczenia w razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia konieczne jest (...)
sygn. akt V GC 706/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie V Wydział Gospodarczy w składzie Przewodniczący sędzia Michał Bień Protokolant starszy sekretarz Elżbieta Kwiek po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2021 r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej z sie­dzi­bą w W. przeciwko P. K. o zapłatę kwoty 2.499,00 (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dzie­więć) zł wraz z odsetkami I oddala powództwo; II zasądza od strony powodo
Czytaj więcej»

I C 2029/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2029/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Piotr Maziarz Protokolant – referent stażysta Ewelina Kita po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016r. w Tarnowie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) z siedzibą w W. przeciwko K. T. o zapłatę oddala powództwo. SSR Piotr Maziarz Sygn. akt I C 2029/16 upr. UZASADNIENIE wyroku z dnia 16 listopada 2016 roku Strona powodowa Towarzyst
Czytaj więcej»

I C 2742/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2017-02-01

Data publikacji: 2017-04-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Władze publiczne w tym sądowe mają obowiązek równego traktowania osób znajdujących się w podobnej, analogicznej sytuacji prawnej i faktycznej. Dotyczy to także wysokości zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu śmierci osoby bliskiej należnego na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24§1 k.c.
Sygn. akt I C 2742/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Piotr Maziarz Protokolant – referent stażysta Ewelina Kita po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2017r. w Tarnowie sprawy z powództwa S. B. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda S. B. kwotę 14.000 zł (czternaście tysięcy złotych) z odsetkam
Czytaj więcej»

I C 2165/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-11-02

Data publikacji: 2017-03-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: a) wyłączenie z umowy postanowień uznanych za niedozwolone na podstawie art. 385 1§1 kc, nie powoduje nieważności całej umowy, nawet wtedy, gdy bez tych postanowień umowa ta nie zostałaby zawarta, b) cechą wspólną ustalenia innych świadczeń wynikających z umowy pożyczki tzw. opłat, jest to że muszą one stanowić ekwiwalent świadczonych usług (...)
Sygn. akt I C 2165/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Piotr Maziarz Protokolant – referent stażysta Ewelina Kita po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2016r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. przeciwko L. P. o zapłatę I zasądza od pozwanej L. P. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 2440,02 zł. (dwa tysiące czterysta czterdzieści
Czytaj więcej»